Apetrots op onze clip "In fet fan dy"!


Baas Giele Taksy Spotify:


Baas Giele Taksy open repetitie 15-09-2022:

Boekingen en informatie:

 

Inez Timmer

 

Tel. 06 - 10687385

info@ineztimmer.de

www.baasgieletaksy.nl

www.theaterineziatief.nl

 

Baas Giele Taksy kwam tot stand met ondersteuning van:

Douwe Kalma Stifting

 

Feitsma Fûns