De BAAS GIELE TAKSY stopte al in Sneek, IJlst, Leeuwarden en 2 x in Wergea.


Zondag 20 november 2022

It Reade Hynder Wommels

15:30 u

https://www.ticketkantoor.nl/shop/readehynder

Vrijdag 25 november 2022

Zaterdag 21 januari 2023 DERNIÈRE!

De Hege Fonnen, Lemmer

20:00 u DERNIÈRE

www.theaterlemmer.nl

 


Nog 3 stops... mis het niet!

Boekingen en informatie:

 

Inez Timmer

 

Tel. 06 - 10687385

info@ineztimmer.de

www.baasgieletaksy.nl

www.theaterineziatief.nl

 

Baas Giele Taksy kwam tot stand met ondersteuning van:

Douwe Kalma Stifting

 

Feitsma Fûns