De BAAS GIELE TAKSY stopte al in Sneek, IJlst, Wommels, Balk, Leeuwarden en 2 x in Wergea.


Zaterdag 21 januari 2023 DERNIÈRE!

De Hege Fonnen, Lemmer

20:00 u DERNIÈRE

www.theaterlemmer.nl

 


Nog 1 theaterconcert... mis het niet!

Boekingen en informatie:

 

Inez Timmer

 

Tel. 06 - 10687385

info@ineztimmer.de

www.baasgieletaksy.nl

www.theaterineziatief.nl

 

Baas Giele Taksy kwam tot stand met ondersteuning van:

Douwe Kalma Stifting

 

Feitsma Fûns